2018-02-22
Kallelse till vårmöte 2018

Härmed kallas medlemmarna och innehavarna av spelrättsbevis i Lundsbergs GK till vårmöte, torsdagen den 15 mars 2018

Tid: Kl 19.00.
Plats: Jordkullens kontor, Norra Industriområdet, Storfors

Anmälan om deltagande gör du genom att klicka här!

Dagordning:

Mötets öppnande
§1 Fastställande av röstlängd.
§2 Godkännande av kallelse.
§3 Fastställande av föredragningslista
§4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
§5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
§6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens årsredovisning (resultat och balans) för senaste verksamhetsåret
§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under året
§8 Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott resp. underskott i enlighet med balansräkningen.
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
§10 Fastställande av budget för det kommande året
§11 Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
§12 Val av:
a) klubbens ordförande för en tid av ett år.
b) Val av ledamöter för en tid av två år
c) Val av suppleanter för en tid av ett år
d) Val av revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, i detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga
e) Val av ordförande och ledamot i valnämnd för en tid av ett år
§13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid in komna motioner
§14 Övriga frågor
Avslutning

Välkomna!
MVH Styrelsen Lundsbergs GK 

2017-08-22
Tävling söndagen den 27:e augusti

Lundsbergs GK i samarbete med Bergslagens Sparbank bjuder in till:

Den som spar han har - Snörgolfen 2017

I denna tävling får du ett snöre som i meter motsvarar ditt spelhandicap.
Klicka här för mer information och anmälan

2017-07-13
Nya avståndsmarkeringar i fairway

Vi testar nya avståndsmarkeringar på hål 1 och vill gärna ha Er feedback!

Vi har valt att sätta ut 200m (vit), 150m (gul) samt 100m (röd).

Svara gärna på enkäten, så att vi vet om detta är något som vi ska satsa på.

Klicka här för att komma till enkäten!

2017-05-30
Lundsbergsmatchen 2017

Välkommen med anmälan till årets matchspel!

OBS, endast öppen för medlemmar i Lundsbergs GK.
Matchspelet inleds med ett gruppspel med ca fyra deltagare i varje grupp. Preliminärt går de två bästa i gruppen vidare till slutspel. 

Antalet personer som går vidare kan förändras beroende på antalet deltagare!

Tävlingsavgift: 50:-

Datum när respektive rond skall vara färdigspelad :
Gruppspel klart: 2017-07-09
Åttondelsfinal: 2017-07-23
Kvartsfinal: 2017-08-06
Semifinal: 2017-08-20
FINAL: 2017-09-03

Klicka här för mer information och anmälan

2017-05-22
Tävling lördagen den 27/5

Välkommen till Lundsbergs GKs Enmanna-Scramble: Kan själv!

Du får alltså två chanser på alla slag.
Vi förväntar oss låga scorer denna dag!
Startavgift: 100:- Ev tävlingsgreenfee: 100:-
Shotgunstart: 09:00
Samling vid klubbhuset: 08:40
Klicka här för mer information och anmälan!
Välkomna!