2016-04-09
Grönt Kort för 500 kr! Kursstart den 5:e maj

Nu kan du testa om golf är något för Dig. Lundsbergs GK erbjuder Grönt Kort till prova-på-pris.

 
Du får utnyttja hela anläggningen under utbildningstiden. Utbildningen är både teoretisk och praktisk.
 
Fokus på nya utbildningen är att det nu ska bli lättare att snabbt komma ut på golfbanan och spela.
Klubbor finns till utlåning.
 
Efter kursen får du ett förmånligt erbjudande om fortsatt spel resten av säsongen.
Tillfälle 1: Torsdag 5/5    09:00 – 13:00 (Röd dag)
Tillfälle 2: Söndag 8/5    09:00 – 13:00
Tillfälle 3: Tisdag 10/5     18:00 – 20:00
Tillfälle 4: Lördag 14/5    09:00 – 13:00
Fler tillfällen tillkommer. 
Utbildningsansvarig: Joakim Kristoffersson, 070-567 79 02
 
2016-04-12
Välkommen på städdag, lördagen den 23:e april

Vi behöver Din hjälp att göra banan och klubbhustet extra fin/fint inför säsongsstarten. Det är bra om Du har möjlighet att ta med någon extra kratta, spade etc.

Samling vid klubbhuset 09.00 för utdelning av arbetsuppgifter.

För vår planering vill vi gärna att Du anmäler Ditt deltagande genom att klicka här:

2016-03-24
Rangen öppen!

Driving Rangen är nu öppen!

Observaera att det går bara att betala med sms, kort eller polletter.
Välkomna! 

2016-02-21
Uppdaterade avgifter inför säsongen 2016

Nu är sidorna uppdaterade med säsongens avgifter.

NYHET!
Första året du är fullvärdig medlem hos Lundsbergs GK kostar det endast 1500:-
Detsama gäller de som går Grönt kort-utbildning och sedan blir fullvärdiga samma säsong (kurs 500:- + 1000:-) 

2016-02-14
Kallelse till vårmöte/årssammanträde 2016

Härmed kallas medlemmarna och innehavarna av spelrättsbevis i Lundsbergs GK till vårmöte/årssammanträde, måndagen den 7 mars 2016

Tid: Kl 19.00.
Plats: Jordkullens kontor, Norra Industriområdet, Storfors

Anmälan om deltagande gör du genom att klicka här!

Dagordning:

Mötets öppnande
§1 Fastställande av röstlängd.
§2 Godkännande av kallelse.
§3 Fastställande av föredragningslista
§4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
§5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
§6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens årsredovisning (resultat och balans) för senaste verksamhetsåret
§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under året
§8 Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott resp. underskott i enlighet med balansräkningen.
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
§10 Fastställande av budget för det kommande året
§11 Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
§12 Val av:
a) klubbens ordförande för en tid av ett år.
b) Val av ledamöter för en tid av två år
c) Val av suppleanter för en tid av två år
d) Val av revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, i detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga
e) Val av ordförande och ledamot i valnämnd för en tid av ett år
§13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid in komna motioner
§14 Övriga frågor
Avslutning

Välkomna!
MVH Styrelsen Lundsbergs GK 

Maj/Juni 2016

23

24

Ti

25

On

26

To

27

Fr

28

29

BANSTATUS
Golfbanan Öppen
Drivingrange Öppen
Övningsgreen Öppen
 1 provisorisk green (hål 8). Niohålsgreenfee 100:- Dags/helggreenfee 150:-
Nya bollautomaten
Det går att betala med MasterCard, Visa eller SMS. Vid SMS-betalning tas en avgift av 3 kr ut.